BULETINI I PRIVATËSISË

Dokument informimi, në përputhje me dhe për qëllimet e nenit 13 të dekretit legjislativ nr. 196 të 30 qershorit 2003.

Në përputhje me dekretin legjislativ nr. 196 të 30 qershorit 2003 (Politika e privatësisë) dhe ndryshimet vijuese, dëshirojmë t'ju ofrojmë informacionin e nevojshëm lidhur me përpunimin e të dhënave që keni ofruar.

Kjo deklaratë privatësie nuk duhet të konsiderohet e zbatueshme për faqet e tjera të internetit që mund të hapen nëpërmjet lidhjeve në faqet e internetit nën domenin e kontrolluesit, i cili nuk duhet të konsiderohet në asnjë mënyrë përgjegjës për faqet e internetit të palëve të treta. Kjo deklaratë privatësie përcillet në përputhje me nenin 13 të dekretit legjislativ nr. 196/2003 - Kodi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Politika e privatësisë bazohet gjithashtu në rekomandimin nr. 2/2001 të miratuar nga autoritetet evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, pjesë e Palës së Punës të krijuar sipas nenit 29 të Direktivës 95/46/KE, më 17 maj 2001, për identifikimin e disa kërkesave minimale për mbledhjen e të dhënave personale në internet dhe, në veçanti, metodat, kohën dhe natyrën e informacionit që kontrolluesit e përpunimit duhet t'u ofrojnë përdoruesve kur këta të fundit lidhen me faqe interneti, pavarësisht qëllimeve të kësaj lidhjeje.

"KONTROLLUESI" I TË DHËNAVE, në përputhje me nenin 28 të Kodit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është "Candy Hoover Group S.r.l." me aksionar të vetëm, shoqëri e administrimit dhe e koordinimit të veprimtarisë së "Candy S.p.A.", me seli në: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Itali, me kapital korporate 30 000 000,00 euro të paguara plotësisht, me kod fiskal dhe numër regjistrimi italian 04666310158 në Regjistrin Tregtar të Shoqërive "Monza e Brianza", me numër TVSH-je IT00786860965 - email: privacy@candy.it.

Vendi i përpunimit të dhënave

Trajtimet në lidhje me shërbimet në këtë faqe interneti (të "hostuara" fizikisht nga një palë e tretë), menaxhohen edhe në selitë e kontrolluesit të të dhënave, të cilat trajtohen vetëm nga personeli i ngarkuar për përpunimin e tyre ose nga palë të treta për mirëmbajtjen apo rinovimin e faqeve të internetit.

Lloji i të dhënave të përpunuara

Të dhënat personale dhe të identifikimit. Të dhënat personale, duke përfshirë çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, qoftë edhe tërthorazi, duke iu referuar çdo informacioni tjetër, duke përfshirë numrin personal të identifikimit; Të dhënat e identifikimit janë të dhënat personale që mundësojnë identifikimin e drejtpërdrejtë të personit në fjalë (për shembull, emri, mbiemri, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit etj...).

Të dhënat e shfletimit

Në rrjedhën e funksionimit të tyre normal, sistemet informatike dhe procedurat softuerike të përdorura për vënien në punë të kësaj faqeje interneti marrin disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave bën pjesë në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Këtu përfshihet informacioni që mblidhet për t'u lidhur me personat e identifikuar në fjalë, por që sipas natyrës së vet mund të mundësojë identifikimin e përdoruesve nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes me të dhëna të ruajtura nga palë të treta. Kjo kategori të dhënash përfshin adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që hyjnë në faqen e internetit, si dhe URI (Identifikuesi i Burimeve Uniforme) e burimeve të kërkuara, koha e kërkesës, metoda e përdorur për të dërguar kërkesën drejt serverit, madhësia e dosjes së marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (me sukses, gabim etj.) dhe parametrat e tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe sistemin informatik të përdoruesit. Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në raste hipotetike të krimeve kompjuterike ndaj faqes.

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga përdoruesi

Dërgimi shprehimisht, në mënyrë fakultative dhe të vullnetshme i emaileve në adresat e treguara në këtë faqe dhe/ose plotësimi i formularëve për mbledhjen e të dhënave përfshin marrjen e adresës së dërguesit, e cila është e nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave, si dhe të të dhënave të tjera të ofruara personale.
Informacioni specifik Informacioni specifik mund të paraqitet në faqet përbërëse të faqes së internetit në lidhje me shërbime të veçanta ose me përpunimin e të dhënave të ofruara nga përdoruesi ose nga personi në fjalë.

 

Skedarët e personalizimit

Shih politikën e skedarëve të personalizimit në lidhjen e mëposhtme

Qëllimet e përpunimit të të dhënave për të cilat jepet pëlqim me kërkesë (neni 23 i dekretit legjislativ 196/03). Të dhënat e ofruara vullnetarisht gjatë plotësimit të formularëve për mbledhjen e të dhënave dhe/ose nëpërmjet dërgimit të emaileve do t'u nënshtrohen përpunimit për qëllimet e mëposhtme:
A) përpunimi i të dhënave për:
- plotësimi i formularëve për mbledhjen e të dhënave për të marrë buletinin nga "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm;
- veprimtari e ndërlidhur administrative dhe kontabiliteti.
B) përpunimi i të dhënave për: (deri në rast kundërshtimi)
- objekt i pëlqimit paraprak, për veprimtaritë e marketingut të drejtpërdrejtë, studimin e tregut ose kërkimet e tjera tregtare dhe shitjet e drejtpërdrejta, për të marrë - me mënyra automatike, emaile, telefaks, mesazhe MMS (shërbimi i mesazheve multimediale) ose mesazhe SMS (shërbimi i mesazheve të shkurtra) apo lloje të tjera të mesazheve, si dhe me telefon nëpërmjet operatorëve dhe përmes postës së shkruar – material informues me qëllimin e vlerësimit të nivelit të kënaqësisë së klientit, material promovues, tregtar dhe reklamues ose material që lidhur me ngjarjet dhe nismat e ndërmarra nga "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm.
C) përpunimi i të dhënave (deri në rast kundërshtimi):
- objekt i pëlqimit paraprak, për veprimtaritë e marketingut të drejtpërdrejtë, studimin e tregut ose kërkimet e tjera tregtare dhe shitjet e drejtpërdrejta, për të marrë - me mënyra automatike, emaile, telefaks, mesazhe MMS (shërbimi i mesazheve multimediale) ose mesazhe SMS (shërbimi i mesazheve të shkurtra) apo lloje të tjera të mesazheve, si dhe me telefon nëpërmjet operatorëve dhe përmes postës së shkruar– material informues me qëllimin e vlerësimit të nivelit të kënaqësisë së klientit, material promovues, tregtar dhe reklamues ose material që lidhur me ngjarjet dhe nismat e ndërmarra nga "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm dhe nga palë të treta ose shoqëri të lidhura nën kontroll të përbashkët es.
 "GIAS Srl", partnerët që i përkasin kategorisë së subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në shërbime financiare dhe/ose në sektorët e prodhimit të mallrave lidhur me pajisjen e blerë. Listën e plotë të shoqërive që i përkasin grupit mund ta merrni me kërkesë në adresën privacy@candy.it.

Mënyra e përpunimit - Ruajtja

Përpunimi kryhet automatikisht dhe manualisht, me mënyra dhe mjete që synojnë garantimin e sigurisë dhe të privatësisë maksimale, nga persona të emëruar posaçërisht për këtë qëllim, në përputhje me nenin 31 e në vijim të dekretit legjislativ 196/03. Të dhënat ruhen për një periudhë jo më të gjatë se periudha e qëllimeve për të cilat janë mbledhur dhe më pas përpunuar të dhënat.

Fusha e zbatimit të komunikimit dhe të shpërndarjes

Të dhënat tuaja që i nënshtrohen përpunimit, nuk do të shpërndahen dhe mund t'u dërgohen shoqërive që kanë marrëdhënie kontraktuale me "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm, jashtë vendit dhe brenda Bashkimit Evropian, në përputhje me nenin 42 dhe brenda kufizimeve të këtij neni të dekretit legjislativ nr. 196/2003. Për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose për qëllimet përkatëse, të dhënat personale mund të dërgohen jashtë vendeve të BE-së, brenda fushës së zbatimit dhe në masën e parashikuar nga neni 43 dhe 44, germa "b" e dekretit legjislativ nr. 196/2003. Të dhënat mund t'u dërgohen palëve të treta që janë pjesë e kategorive të mëposhtme:
- subjekte që ofrojnë shërbime për administrimin e sistemit informatik të përdorur nga "Candy Hoover Group Srl" (me aksionar të vetëm) dhe për administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit (duke përfshirë emailin); 
- shoqëritë e "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm dhe nga palë të treta ose shoqëri të lidhura nën kontroll të përbashkët es. "GIAS Srl", partnerët që i përkasin kategorisë së subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në shërbime financiare dhe/ose në sektorët e prodhimit të mallrave lidhur me pajisjen e blerë. Listën e plotë të shoqërive që i përkasin grupit mund ta merrni me kërkesë në adresën privacy@candy.it 

- zyra ose shoqëri, si pjesë e marrëdhënieve të asistencës ose të konsulencës;
- autoritete kompetente për përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe/ose të dispozitave të organeve publike, me kërkesë.
Subjektet që i përkasin kategorive të lartpërmendura kryejnë detyrën e kontrolluesit të të dhënave ose punojnë në mënyrë plotësisht të pavarur si kontrollues individualë të të dhënave. Lista e përgjegjësve përditësohet vazhdimisht dhe vihet në dispozicion në selinë e "Candy Hoover Group Srl" - me aksionar të vetëm, me adresë "via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB)" dhe me kërkesë në adresën  privacy@candy.it.

Natyra e ofrimit të të dhënave dhe refuzimi

Përdoruesi është i lirë të japë të dhënat personale, përveç si specifikohet në lidhje me të dhënat e shfletimit. Ofrimi i të dhënave për qëllimet e përmendura në pikën A) është opsional, por i nevojshëm. Refuzimi për të ofruar të dhënat e nevojshme sipas pikës A) përfshin moskryerjen e aktiviteteve të lidhura ngushtë me to dhe të nevojshme, për shembull, për të marrë shërbimin e kërkuar ose për të përdorur shërbimet e kontrolluesit të të dhënave.
Ofrimi i të dhënave dhe pëlqimi për përpunimin e tyre për qëllimet e përmendura në pikat B) dhe C) është opsional. Mosdhënia e pëlqimit për qëllimet e përmendura në pikat B) dhe C) më lart nuk sjell pasoja negative në lidhje me qëllimet e përmendura në pikën A).

 

Të drejtat e personave në fjalë

Ju mund t'i ushtroni të drejtat siç përcaktohet në nenet 7, 8, 9 dhe 10 të dekretit legjislativ nr. 196 të 30 qershorit 2003, duke kontaktuar me email kontrolluesin, shoqërinë "Candy Hoover Group Srl", në adresën   privacy@candy.it. Ju keni të drejtën të merrni, në çdo moment, konfirmim për ekzistencën ose jo të të dhënave si dhe të dini përmbajtjen dhe origjinën, të verifikoni saktësinë ose të pyesni për integrimin, përditësimin apo korrigjimin e tyre (neni 7 i Kodit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale).

Në përputhje me të njëjtin nen, ju keni të drejtën të kërkoni anulimin, transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në shkelje me ligjin, si dhe të kundërshtoni në çdo rast trajtimin e këtyre të dhënave për arsye legjitime.
Kur kontaktoni kontrolluesin, duhet të jepni adresën e emailit, emrin, adresën dhe/ose numrat e telefonit, për të mundësuar trajtimin e duhur të kërkesës suaj.
Për të ndërprerë komunikimet e marketingut të drejtpërdrejtë (email, SMS, MMS, faks), mjafton të dërgoni në çdo kohë një email në adresën privacy@candy.it me rresht subjekti "cancellation of automated communication (anulim i komunikimit automatik)" ose të përdorni sistemet tona të anulimit automatik të vëna në dispozicion vetëm për emailet dhe nuk do të shqetësoheni më.>/p>
Për të ndërprerë komunikimet tradicionale të marketingut të drejtpërdrejtë (telefonata nga operatorët, postë e shkruar), mjafton të dërgoni në çdo kohë një email në adresën privacy@candy.it me rresht subjekti "cancellation of traditional communication (anulim i komunikimit tradicional)" dhe nuk do të shqetësoheni më.
Për të ndërprerë komunikimet e marketingut të drejtpërdrejtë në çfarëdolloj forme, mjafton të dërgoni në çdo kohë një email në adresën privacy@candy.it me rresht subjekti "cancellation of marketing (anulim i marketingut)" dhe nuk do të shqetësoheni më.

Ndryshime në deklaratën e privatësisë

Kontrolluesi rezervon të drejtën të ndryshojë, përditësojë, shtojë ose fshijë pjesë të kësaj deklarate privatësie sipas gjykimit të tij dhe në çdo kohë. Personit në fjalë i kërkohet të verifikojë ndryshimet herë pas here. Për ta bërë më të lehtë këtë verifikim, deklarata e privatësisë mban datën e përditësimit.

Data e përditësimit: 03.07.2015